.

.

Friday, October 24, 2014

Tishri 30, 5775

Revelation 21:4~7